About Us

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Q&A Quality and Calibration Co., Ltd. เป็นองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมตามมาตรฐานต่างๆ ได้รับการรับรองจดทะเบียนเป็นบุคลากรที่ให้คำปรึกษาการบริหารงานคุณภาพจากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 1342

Q&A ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ อาทิเช่น มาตรฐานด้านคุณภาพ (ISO 9001), มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานด้านความอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001), มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร (HACCP) และอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากการให้คำปรึกษา Q&A ยังรับจัดฝึกอบรมทั้งแบบ Inhouse และ Public ตามมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ เช่น หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001, ความรู้เกี่ยวข้อกำหนด ISO 14001, หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภาย ISO 9001 และอื่น ๆ อีกมากมาย

Q&A มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่พร้อมสำหรับให้บริการทั้งทางบริการให้คำปรึกษา และบริการฝึกอบรม ด้วยประสบการณ์การให้คำปรึกษาที่หลากหลายของ Q&A ทำให้เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาลำดับต้น ๆ ที่หลากหลายองค์กรให้การยอมรับ และให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับเรา

บุคลากรของเรา

อาจารย์อเนก จิตต์ตั้ง

"เรามีทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์ เรากล้ารับประกันการได้รับการรับรอง เรามีมาตรฐานการบริการ และมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ...."